Anasayfa İslam Hakkında Sorular ve Cevaplar Kavramlar VELİLERİN DİLİNDEN M... HAKİKATLER İletişim Language
Hacet Namazı Kılındığında Rüyaya Şeytan Karışırmı?
Anasayfa » Hacet Namazı Kılındığında Rüyaya Şeytan Karışırmı? ---

Hacet Namazı Kılındığında Şeytanın Rüyaya tesir etmesi, kişiyi yanlış yönlendirmesi mümkün değildir.
Hacet Namazı  Gusül abdesti alınmadan kılınamaz.
Hacet Namazında en önemli okunan ayet 3 Ayet-el Kürsi ve bittiğinde yatmadan önce de 3 defa bu ayet okunuyor ve Allah ismi zikredilerek yatılıyor. Bu Ayet özellikle cinlerden ve zülmani tesirden İnsanı uzak tutar.

Bakara Süresi 255. Ayet-i Kerime;
Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu), lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm(nevmun), lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard(ardı), menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih(iznihî) ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard(arda), ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm(azîmu).

Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur (Sadece O vardır). Hayy'dır Kayyum'dur. O'nu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan herşey O'nundur. Onun izni olmadan, O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları (geçmiş ve geleceklerini) bilir. Ve O'nun lminden, O'nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler (kavrayamazlar). O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve o ikisini muhafaza etmek (yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek), kendisine zor gelmez ve O Alâ'dır (çok yücedir), Azîm'dir (çok büyüktür).

Ayetel Kursinin Faziletleri şöyle sıralanmaktadır;


1- Geceleyin inmiştir  bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV), Zeyd'i (RA) çağırarak yazdırmıştır.


2- Ayet-el Kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarında ki taçları yuvarlanmıştır.


3- Ayet-el Kûrsi'de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime'de, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere onyedi yerde ALLAH'u Teâlâ'nın İsmi geçmektedir.


4- Yatmadan okuyana ALLAH'u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.


5- Yâ RasulULLAH (SAV) Kur'ân-ı Kerimin hangi Sûresi(derece bakımından) daha büyüktür? Diye soran Sahabe'ye(RA), "İhlâs Sûresi" buyurdu. O Sahabe(RA) "Kur'ân-ı Kerimde hangi Ayet(Fazilet bakımından) daha üstündür." diye sorunca, Peygamber Efendimiz(SAV) "Ayet-el Kûrsi'dir" buyurdu. (Darimi)


6- Ayet-el Kûrsi'yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kûrsi, Kur'ân-ı Kerimin dörtte biridir.


7- Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur'ân Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi'dir." (Beyhâki)


8- Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Her kim Ayet-el Kûrsi'yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa ALLAH C.C. ona yardım eder" (Suyuti, Dürrül Mensûr)


9-Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi'yi okursa, diğer namaza kadar ALLAH'ın C.C. zimmetinde olur." (Heysemi)


10- Şeytan, cinler v.s. şerli yaratıkların şerrinden ve anne yada çocuğuna zarar vermelerinden yada öldürmelerinden korunmaları için. Doğum yapacak kadının, Ayet-el Kûrsi, A'raf 54. Ayeti sonuna kadar, Felâk ve Nâs Sûrelerini okuyarak ALLAH'u Teâlâ'ya sığındırılması gerekir(Hadis-i Şerifle bildirilmiştir).


11- Ayet-el Kûrsi, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayet-el Kûrsi'nin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler, ayrıca saralı kişiye, şeytanın kendisine yardım ettiği sahir(büyücü), kâhin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazab erbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir.


12- Herhangi bir muradın hasıl olması için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduğunda, dünya ve Ahiret hakkındaki o istek ALLAH'ın C.C. izniyle hasıl olur(ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalıdır bu sayıların adedi çok önemlidir).

Hadisi Şeriflerde  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Şöyle  buyurmakta;


Ebu Hüreyre
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Zaman yaklaşınca,  mü'minin rüyası, neredeyse yalan söylemeyecek. Esasen  mü'minin rüyası, peygamberliğin kırk altı cüzünden bir  cüzdür." Buhari'nin rivayetinde şu ziyade var:  "Peygamberlikten cüz olan şey yalan olamaz."

Kaynak: Buhari, Ta'bir 26; Müslim, Rüya 8, (2263);  Tirmizi, Rüya 1, (2271); Ebu Davud, Edeb 96, (5019
Ahir zaman içerisinde olduğumuz için, Kalben Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi Hacet Namazı kılarsa Şeytanın karışması mümkün değildir. Allah'a Kalben Ruhunu ulaştırmayı dilediği için mü'mindir ve huşu sahibi olmuştur.

Bir Başka Hadisi Şerifde Peygamber Efendimiz (s.a.v)  şöyle  buyurmaktadır;

Ebu Katade
Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işitmiştir: "Rüya  Allah'tan dır. Hulm (sıkıntılı rüya) şeytandandır. Öyle ise,  sizden biri, hoşuna gitmeyen kötü bir rüya (hulm)  görecek olursa sol tarafına tükürsün ve ondan Allah'a  istiaze etsin (sığınsın). (Böyle yaparsa şeytan) kendisine  asla zarar edemiyecektir."

Kaynak: Buhari, Tıbb 39, Bed'ü'l-Halk 11, Ta'bir3, 4, 10,  14, 46; Müslim, Rüya 5, (2262); Muvatta, 1, (2, 9)
İşte bu hadisi şerifde buyurulduğu gibi rüya Allah'tandır. Özellikle gusül abdesti alıp, Ayet-el kursi ve İhlas- Felak- Nas süreleri okunan bir namaza şeytanın yaklaşması mümkün değildir.  Allah insanları Aldatmaz.
Enes
Resulullah (sav) şöyle buyurur: "Beni rüyada gören,  gerçekten beni görmüştür, çünkü şeytan benim  suretime giremez."
Bu hadisi şerife uygun Ayeti kerime şöyle diyebiliriz ;
Hicr 42. Ayeti Kerimde Allah'u Teala Şöyle buyurmaktadır;
"İnne ıbâdî leyse leke aleyhim sultânun illâ menittebeake minel gâvîn(gâvîne)."
Azgın olanlardan (iğvaya düşürdüklerinden) sana tâbî olan kimseler hariç, muhakkak ki; benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın (gücün) yoktur.
Şeytan Allah'ın Kullarının üzerinde bir sultanlığının gücünün olmadığını buyurmaktadır.

Kaynak: Buhari, Tabir 2, 10; Müslim, Rüya 10, (2266);  Muvatta, Rüya 1, (2, 956)

Ebu Said
Tirmizi'de Ebu Said'den şu rivayet kaydedilmiştir: "En  sadık rüya seher vakitlerinde görülen rüyadır."
Hacet Namazı En son kılınması gereken bir namazdır. Çünkü Hacet Namazını kıldıktan sonra konuşmamak gerekiyor ve gece kılındığı için rüya seher vakti görülür. Hadisi şerifde buyurulduğu gibi en sadik rüyayı Mürşidimizi görmekteyiz.

Kaynak: Tirmizi, Rü'ya 3, (2275)  

Ebu Hüreyre
Resulullah (sav) şöyle demişti: "Benden sonra,  peygamberlikten sadece mübeşşirat (müjdeciler)  kalacaktır!" Yanındakiler sordu: "Mübeşşirat da nedir?"  "Salih rüyadır!" diye cevap verdi." Muvatta'nın  rivayetinde şu ziyade var: "Salih rüyayı salih kişi görür  veya ona gösterilir."
Kaynak: Buhari, Tabir 5; Muvatta, Rüya 3, (2, 957); Ebu  Davud, Edeb 96, (5017)
Cuma süresi 2. Ayeti Kerimede Allah'u Teala şöyle buyurmaktadır;
Huvellezî bease fîl ummiyyîne resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh(hikmete), ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin).
Ümmîler arasında, kendilerinden bir resûl beas eden (görevlendiren) O'dur. Onlara, O'nun (Allah'ın) âyetlerini okur, onları tezkiye eder (nefslerini temizler), onlara Kitab'ı (Kur'ân-ı Kerim'i) ve hikmeti öğretir. Ve daha önce (Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel) elbette onlar, sadece açık bir dalâlet içinde idiler.
İbrahim Süresi 4. Ayeti Kerimede Allah'u Teala Şöyle buyurmaktadır;
Ve mâ erselnâ min resûlin illâ bi lisâni kavmihî li yubeyyine lehum, fe yudillullâhu men yeşâu ve yehdî men yeşâ’(yeşâu), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).
Hiçbir resûlümüz yoktur ki; Biz, onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara (kendi lisanlarıyla) beyan etsin (açıklasın) diye. Öyleyse Allah, dilediğini (Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri) dalâlette bırakır. Dilediğini (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) hidayete erdirir. Ve O, Azîz'dir, Hikmet Sahibi'dir.
Allah'u Teala Her zaman parçasında insanlara kendi lisani ile Resüller göndermekte Onları müjdelesin diye. İşte bizi Müjdeleyecek bu Resülleri bulabilmemiz için Salih rüya görmemiz gerekmektedir ve Salih rüya görebilmemiz için Kalben Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceğiz ve bizim için tayin edilen Müjdeci, Resül, Nezir, Mürşid, Evliyayı Allah'tan göstermesi için gece kalkıp Hacet Namazı kılacağız. Hacet Namazına Şeytan karışması imkansız.
Bu âyet-i kerimede Allahû Tealâ, her kavme resûl gönderdiğinin en kesin delilini vermektedir. Bütün kavimlere, o kavmin lisanıyla beyan etsin, öğretsin diye onların içinden biri gönderilmiştir.
Başlangıçta herkes dalâlettedir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse hidayette olur ve mü'min olur. Allahû Tealâ ona on iki tane ihsanda bulunur ve mürşidine ulaştırır. Bu kişi mutlaka mürşide tâbî olur ve o zaman îmânı artan bir mü'min olur. Ruhunu Allah'a ulaştırarak ilk hidayete erer. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar dalâlet içindedirler.
Allahû Tealâ'nın hidayetten sonra dalâlete ulaştırdığı insanlar da vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka Kendisine ulaştırır. Kişi hidayete erdikten sonra şeytan onu dalâlete düşürmek için elinden geleni yapar. Kişi dalâlete düşebilir. Allahû Tealâ dilediğini hidayete ulaştırır, dilediğini dalâlette bırakır. Ama kim Allahû Tealâ tarafından dalâlette bırakılmışsa o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği için kendi iradesiyle dalâlette kalmıştır.

İstiane sabırla ve namazla yalnız Allah'tan istenebilir.
Peygamber Efendimiz (S.A.V) buyurmaktadır: "Cebrail kardeşimin bana öğrettiği iki namazdan biri İSTİHARE, diğeri HACET namazıdır."
Kişi bir kararın kendisi için uygun olup olmadığını İSTİHARE namazı kılarak Allah'tan sorabilir. Bu iki rekâtlık namazda Fatiha'dan sonra Kâfirun Suresi okunur. İkinci rekâtta da Fatiha'dan sonra İhlâs Suresi okunur ve Allah'tan yapmak istenen şeyin ya da kararın uygun olup olmadığı sorulur. Eğer Allahû Tealâ beyaz veya yeşil renklerin hakim olduğu bir rüya göstermişse kararın uygun, siyah veya kırmızı renklerin olduğu bir rüya göstermişse uygun olmadığı anlaşılır.

2. namazın adı HACET namazıdır ve şöyle kılınır:


1. Rekât: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kursî
2. Rekât: Fatiha + İhlâs + Felâk + Nâs
Oturuş: Ettehiyyatu
3. Rekât: Fatiha + İhlâs + Felâk + Nâs
4. Rekât: Fatiha + İhlâs + Felâk + Nâs
Oturuş: Ettehiyyatu + Allahumme Salli + Allahumme Barik + Rabbena

Ve kişi Allah'tan hacette bulunur: "Yarabbi benim mürşidim kim, bana onu göstermeni dilerim. "Dünyaya ya da manevî âleme ait birşey isteniyorsa yine hacet namazı kılınır. Allahû Tealâ "namazla"sözüyle hacet namazını ifade etmektedir. İnsanlar vardır hem Allah'a ulaşmayı dilemezler hem de hacet namazını kılarak Allah'tan devamlı mürşidlerini sorarlar. Allahû Tealâ da onlara sabırlı da olsalar mürşidlerini hiç göstermez. Bu insanlar kendi kendilerini aldatırlar: "Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah bana mürşidimi göstermiyor" diyerek yalan söylerler. Çünkü Allahû Tealâ buyurmaktadır:

29 / ANKEBÛT - 5: Men kâne yercû likâallâhi fe inne ecelallâhi leât(leâtin), ve huves semîul alîm(alîmu).


Kim Allah'a mülâki olmayı (hayattayken Allah'a ulaşmayı) dilerse, o taktirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir (ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır). Ve O; en iyi işiten, en iyi bilendir.


Eğer kişiler huşû sahibiyse kesin şekilde inanırlarki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır ve ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a bir defa daha geri dönecektir.

Hacet namazı kılınıpta Allah'tan sorulduğu zaman o şeye ehil olunmalıdır.
Hacet namazını kılan kişi huşû sahibiyse yani Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyorsa ve mürşidini Allah'tan sorduysa Allah'ın o kişiye mürşidini daha ilk seferde göstermemesi mümkün değildir. İşte bu dizayn içerisinde âyet-i kerime Allah'tan istianenin nasıl istenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Ve kişi huşû sahibi olmuşsa Allahû Tealâ mutlaka mutlaka mürşidini gösterecektir ve istianeyi ona ulaştıracaktır.

Anasayfa » Hacet Namazı Kılındığında Rüyaya Şeytan Karışırmı?

 
Araçlar
       
facebook  googleplus  Twitter  Delicious  Digg this